اساسنامه سازمان هميارى ايرانيان استراليا

١- نام
سازمان هميارى ايرانيان- استراليا
Australian Iranian Community Organisation

٢- أهداف
سازمان هميارى ايرانيان سازمانى است مستقل و غير انتفاعى كه هدف آن گسترش و حفاظت از فرهنگ ايرانى و منافع اجتماعى ايرانيان در استراليا
مى باشد.

٣-برنامه ها:
الف: انجام مراسم فرهنگى ادبى و هنرى
ب: انجام كلاسهاى آموزشى در زمينه امور فرهنگى، هنرى ادبى و قوانين شهروندى
پ: ارايه خدمات مشاوره اى و اطلاعاتى در زمينه امور اجتماعى و شهروندى به وسيله مددكاران اجتماعئ سازمان
ت: نمايندگى ايرانيان در قبال دولتهاى محلى و كشورى براى حفاظت از امتيازات قومى ايرانيان
ث: آشنا سازى ايرانيان با فرهنگ استراليايى
ج: آشنا سازى شهروندان استراليا با فرهنگ و أدب ايرانى
چ: كمك به گسترش جامعه چند فرهنگى در استراليا
ح: تلاش براى درآمد زايى ويا دريافت بودجه هاى مختلف براى انجام برنامه هاى سازمان

٤-عضويت:
الف: گرچه تمام ايرانيان و خانواده درجه اول ايرانى و غير ايرانى آنها به طور غير رسمى عضو سازمان هستند و مى توانند از خدمات سازمان استفاده كنند، اما داوطلبين براى عضويت در هيات مديره سازمان بايد عضو رسمى سازمان باشند. شرايط عضويت عبارتند از:
١- پذيرش اساسنامه سازمان
٢- تقاضاى عضويت كتبى
٣- پرداخت حق عضويت
ب: درخواستهاى عضويت به وسيله دبير به هيات مديره وقت إرجاع داده مى شود و در صورت قبولى، به وسيله دبير به متقاضى اعلام مى شود،
پ: در صورت رد تقاضا، متفاضى حق درخواست علت يا علل مردودى را دارا مى باشد.
ج: چنانچه متقاضى پس از أخذ كتبى علل رد شدن تقاضا، آنرا منصفانه تشخيص ندهد، مى تواند شكايت خود را در اولين مجمع عمومى سازمان مطرح نمايد تا مجمع در مورد آن تصميم گيرى كند. تصميم به طرح شكايت در مجمع، بايد حداقل يك ماه قبل از تشكيل مجمع به اطلاع هيات مديره رسانده شود تا در دستور جلسه گنجانده شود.

٥-لغو عضويت
در موارد زير عضويت افراد در سازمان لغو مى گردد:
الف: فوت
ب: استعفا كتبى از عضويت
پ: اخراج از عضويت در سازمان
تبصره:
اخراج از سازمان به علل زير امكان پذير است
١- تخطى از مقررات سازمان و ادامه آن پس از دو بار گوشزد كتبى به وسيله دبير هيات
٢- رفتار نا مناسب اجتماعى به شيوه اى كه اين رفتار به طور مستقيم موقعيت و منافع مادى و معنوى سازمان را به خطر اندازد. هيات مديره مختار خواهد بود بر أساس شدت و جديت اين رفتار نا مناسب، بدون گوشزد قبلى، تصميم به اخراج فرد خاطى بگيرد. علل اين اخراج به وسيله دبير و كتبا به فرد اخراج شده اعلام مى شود.
تبصره ٢- چنانچه عضو اخراجى دلائل اخراج خود را منصفانه ندارد، مى تواند شكايت خود را در اولين مجمع عمومى مطرح و تصميم را به عهده اين مجمع بگذارد.
تصميم به طرح شكايت در مجمع، بايد حداقل يك ماه قبل از تشكيل مجمع به اطلاع هيات مديره رسانده شود تا در دستور جلسه مجمع گنجانده شود.

٦- انتخاب هيات مديره:
الف: تعداد اعضا هيات مديره ٥ تا ٧ نفر مى باشد
ب:انتخاب هيات مديره به وسيله مجمع عمومى انجام مى شود
پ: كانديداى عضويت در هيات مديره بايد عضو رسمى سازمان باشد
ت: كانديداها بايد فرم كانديداتورى را كه به امضا دو عضو رسمى ديگر رسيده باشد، حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع، به دبير سازمان تحويل دهند.
ث: هيات مديره با رأى مخفى شركت كنندگان در مجمع عمومى انتخاب مى شود
ج: شركت مجدد كانديداها در هيات مديره بلا مانع است
چ: در صورتى كه تعداد كانديداها از هفت نفر بيشتر باشد، پس از رأى گيرى، هفت نفرى كه بيشترين رأي را حاصل كرده باشند به عنوان اعضا هيات مديره تلقى خواهند شد
ح: چنانچه تعداد كانديداها بين پنج تا هفت نفر باشند، بدون رأى گيرى، همه كانديداها به عنوان عضو هيات مديره تلقى خواهند شد
خ: چناچه تعداد كانديداها از پنج نفر كمتر باشد، تمام كانديداها عضو هيات مديره تلقى خواهند شد و كمبود اعضا، تا رسيدن به حد نصاب پنج نفر، از ميان اعضا رسمى شركت كننده در مجمع، به شمول اعضا هيات قبلى، انتخاب مى شوند.
تبصره: چنانچه در دوران خدمت هيات مديره، تعداد اعضا، به هر علتى از پنج نفر كمتر شود، هيات مى تواند از ميان كانديداهاى انتخاب نشده مجمع عمومى و يا اعضا رسمى سازمان فردى را به عضويت هيات منسوب كند.

٧- وظائف و اختيارات هيات مديره
الف: كنترل، رهبرى و مديريت امور سازمان و كاركنان آن با هيات مديره مى باشد
ب: مسؤليت عملكردهاى سازمان به عهده هيات مديره مى باشد
پ: هيچ يك از اعضا هيات نمى توانند از طريق سازمان كسب درآمد كنند مگر آنكه هيات مديره تشخيص دهد خدمتى كه در قبال آن، عضو هيات مديره كسب درآمد خواهد كرد:
١- به سود سازمان خواهد بود
٢-از عهده فرد ديگرى به همان كيفيت مالى و معنوى خارج باشد.

٨: سمت داران هيات مديره
الف: سمت داران عبارتند از رئيس، نائب رئيس، دبير و خزانه دار كه در اولين جلسه هيات مديره انتخاب مى شوند
ب: در صورت إيجاد سمت خالى در طى دوره هيات مديره، عضو ديگرى از اعضا هيات مديره به وسيله هيات به آن سمت انتخاب مى شود

٩- وظائف رئيس
الف: رئيس هيات مديره نمايندگى سازمان را در ارتباط با سازمانهاى ديگر و مقامات دولتى استراليا و رسانه ها به عهده دارد
ب: رئيس هيات مديره وظيفه نظارت بر عملكرد و سرپرستى كاركنان دايمى و موقت سازمان را به عهده دارد.
تبصره: يك يا تعدادى از اين وظائف مى توانند با موافقت هيات مديره، به طور موقت و يا دايمى به عضو ديگرى از هيات مديره محول شوند.

١٠- وظائف دبير
الف: تدوين صورتجلسه هاى جلسات هيات مديره و مجمع عمومى
ب: نگهدارى صورت جلسات
پ: رساندن صورت جلسات به امضاى اعضا هيات مديره
ت: طرح تقاضاى عضويت رسمى افراد در هيات مديره و اطلاع به متقاضى در مورد پذيرش يا رد عضويت
ث: اطلاع رسانى به اعضا سازمان در مورد تشكيل مجامع عمومى عادى و فوق العاده

١١- وظائف خزانه دار
الف: هماهنگى با حسابرسان براى دريافت درآمدها و پرداخت بدهى هاى سازمان از محل موجودى سازمان
ب: هماهنگى با حسابرسان براى به روز درآوردن دفاتر مالى سازمان و شفافيت اين دفاتر
پ: هماهنگى با حسابرسان براى آماده كردن و ارايه گزارشهاى مالى به هيات مديره و مجامع عمومى سازمان
ت: برنامه ريزى بودجه مالى سازمان

١٢-بركنارى و خالى شدن جاى عضو هيات مديره
در صورتيكه عضو هيات مديره الف: فوت كند
ب: از سمت خود استعفا كند
پ: بيش از سه جلسه متوالى بدون اجازه هيات مديره از شركت در جلسات غيبت داشته باشد
ت: از عضويت رسمي در سازمان خارج شده باشد
ث: به علت بيمارى قادر به انجام وظيفه نباشد،
ج: از عضويت در هيات مديره بركنار شده باشد،
فرد ديگرى بر طبق تبصره بند خ از أصل ششم جايگزين وى خواهد شد.

١٣-صورت جلسات
الف: صورت جلسات هيات مديره بايد شامل موارد زير باشد:
١-انتصاب سمت داران هيات
٢-نام اعضا شركت كننده در هر جلسه
٣-چگونگى پيشرفت امور
ب: صورتجلسات بايد قابل دسترس اعضا رسمي سازمان باشد
پ: صورتجلسات بايد به امضا رئيس سازمان برسد

١٤-كميته ها
الف:هيات مديره مى تواند كميته هايى را از ميان اعضا هيات مديره ويا افراد ديگر براى انجام امور ويژه تعيين كند اين كميته ها مركب از افرادى هستند كه در آن مورد ويژه تجارب و يا تخصص كافى دارند.
ب: تعداد اعضا كميته ها حداكثر چهار نفر به شمول حداقل يك عضو هيات مديره مى باشد.
پ: مسئول هر كميته يكى از اعضا هيات مديره سازمان مى باشد.
ت: تصميمات كلان كميته ها با تصويب هيات مديره قابل اجرا هستند.
ث: هيات مديره مى تواند هر گاه كه لازم بداند يك يا تمامى كميته ها را منحل اعلام كند

١٥- مجمع عمومى عادى
الف: مجمع عمومئ عادى هر سال و تا جايى كه ممكن است در طول سه ماهه اول سال مالى تشكيل مى شود.
ب: هيات مديره موظف است كه حداقل يك ماه قبل از تشكيل مجمع، تاريخ و محل آنرا به اطلاع اعضا برساند
پ: موارد مورد بررسى در مجمع عمومى عبارتند از:
١- گزارش فعاليت سالانه هيات مديره
٢-گزارش فعاليت سالانه مددكاران
٣- ارايه گزارش مالي سالانه
٤- انتخاب اعضا هيات مديره( در صورت اختتام خدمت هيات مديره قبلى)
٥-بررسى پيشنهادات احتمالى براى تغيير ويا إصلاح مفاد اساسنامه و رأى گيرى در مورد پذيرش و يا رد پيشنهادات
٦- بررسى پيشنهادات احتمالي براى تغيير و يا إصلاح أهداف و برنامه هاى سازمان
٧- بررسى شكايات اعضا هيات مديره و يا اعضا رسمى سازمان. اين شكايات بايد يك ماه قبل كتباً به اطلاع دبير رسانده شده باشند.
ت: حد نصاب اعضاً براى رسميت يافتن جلسه سى (٣٠) نفر مى باشد
ث: در صورتى كه جلسه به حد نصاب نرسد، اين جلسه به زمان ديگرى موكول خواهد شد. هيات مديره زمان و مكان جلسه جديد را حداقل دو هفته قبل از تشكيل آن به اطلاع اعضا خواهد رساند.
ج: فقط اعضاً حاضر در جلسه داراى حق رأى مئ باشند.
چ: در صورتى كه كانديداى عضويت در هيات مديره غيبت خود را قبل از جلسه به اطلاع دبير رسانده باشد، عدم شركت وى در جلسه بلامانع است.
ح:هر يك از اعضا حاضر در جلسه حق يك رأى دارند.
خ:هيات رئيسه مجمع كه شامل ريس، منشى و دبير مى باشند، در ابتداجلسه به وسيله حاضرين انتخاب مى گردند
د: كليه مصوبات جلسه به وسيله هيات رئيسه در دفتر سازمان مكتوب مي گردند
ذ: هيات مديره موظف است حداكثر تا دو هفته بعد از جلسه مجمع عمومى، مصوبات اين جلسه را به اطلاع عموم برساند.

١٦- مجمع عمومى فوق العاده
الف: هيات مديره سازمان مى تواند به صلاح ديد خود ويا به درخواست پنج عضو رسمى سازمان مبادرت به تشكيل مجمع عمومى فوق العاده نمايد
ب: دبير سازمان بايدحداقل يك ماه قبل زمان، مكان و دستور جلسه را به اطلاع اعضا برساند
پ: مجمع عمومي فوق العاده تنها به بررسى دستور جلسه اعلام شده خواهد پرداخت.
ت: در صورتى كه تاريخ جلسه فوق العاده با جلسه عادى مجمع عمومى كمتر از سه ماه فاصله داشته باشد، هيات مديره مى تواند آنرا به مجمع عمومى عادى موكول كند.
ث: حد نصاب لازم براى رسمى شدن مجمع سى (٢٠) نفر مي باشد
ج: هر يك از اعضا حاضر در جلسه فقط حق يك رأى دارند.

١٧- امور مالى
الف: سال مالى سازمان از ابتداى ماه جولاى هر سال تا انتهاى ماه ژوئن سال بعد مى باشد
ب: كليه وجوه دريافتى بايد به صورت هفتگى ويا زودتر، به حساب بانكى سازمان واريز شود
پ: حساب هاى بيش از صد دلار بايد به وسيله چك پرداخت شوند
ت: چك ها به وسيله خزانه دار و يكى از دو نفرى كه اعضا هيات مديره از ميان خود انتخاب كرده اند امضا مى شوند
ث: در شرايط ويژه، هيات مديره مى تواند خزانه دار را از ميان اعضا غير عضو هيات مديره انتخاب نمايد
ج: در جلسات هيات مديره ، بايد گزارش مالى به وسيله خزانه دار به اطلاع اعضا رسانده شود.

١٨- حسابرسى ( حسابدارى)
الف: وظايف حسابرسان عبارتند از بررسى كليه امور مالى سازمان، انجام امور مالياتى سازمان و كارمندان، اعلام گزارشات مالى به سازمانهاى دولتى مربوطه و تهيه گزارشات مالى براى هيات مديره و مجمع عمومى
تبصره: اعضا رسمى سازمان حق بازبينى دفاتر مالى سازمان را در حضور حسابداران ، خزانه دار و يك عضو هيات مديره را دارا مى باشند. هزينه هاى احتمالى اين بازبينى به عهده عضو متقاضى خواهد بود. درصورت مشاهده تخلف در حسابها، اين هزينه به عهده متخلف خواهد بود.
ب: حسابدار و يا حسابرسان سازمان به پيشنهاد اعضا رسمى سازمان و به وسيله مجمع عمومى انتخاب مى شوند.
تبصره ١- حسابرس نمى تواند عضو هيات مديره سازمان و يا وابسته درجه اول خزانه دار باشد
تبصره٢- در صورت وابستگى سببى ويا نسبى حسابرسان با هر كدام از اعضا هيات مديره، اين وابستگى بايد اعلام گردد و چنانچه هيات مديره لازم بداند، عضو هيات مديره وابسته به حسابرس ، نبايد يكى از صاحبين امضا امور مالى سازمان باشد.
تبصره ٣- در صورت استعفا و يا انفصال خدمت حسابرس در فاصله دو مجمع عمومى هيات مديره مى تواند حسابرس ديگرى را استخدام نمايد.

١٩- دفاتر و مهر سازمان
الف : دفاتر مالى، نام اعضا رسمى ، قراردادها و مكاتبات ، به شمول مكاتبات و مكتوبات الكترونيكى، به وسيله ريس سازمان در محل سازمان و يا بايگانى الكترونيك وى نگاهدارى مى شوند.
ب: اعضا رسمى سازمان حق بازديد دفاتر سازمان را دارا مى باشند.
پ: مهر سازمان مى تواند تنها به وسيله رئيس سازمان و يا خزانه دار، با اطلاع رئيس سازمان، مورد استفاده قرار گيرد.

٢٠- تصحيح و تغيير اساسنامه:
الف: پيشنهادات براى تغيير مفاد اساسنامه بايد حداقل شش هفته قبل از تشكيل مجمع عمومى، كتباً به اطلاع دبير هيات مديره رسانده شوند.
ب: اين پيشنهادات بايد حداقل يك ماه قبل از تشكيل مجمع عمومى به اطلاع عموم رسانده شوند.
پ: پيشنهادات در صورت دريافت رأى اكثريت به تصويب خواهند رسيد

٢١- انحلال سازمان
الف: سازمان مى تواند بنا به رأى سه چهارم اعضا رسمى يك مجمع عمومى فوق العاده منحل گردد.
ب: در صورت انحلال، أموال سازمان پس از پرداخت بدهى ها، به يك سازمان غير انتفاعى ديگر، ترجيحاً ايرانى، در استراليا منتقل خواهد شد